วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

คู่มือการแก้ไข Theme บน Wordpress Blog

คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

แสดงให้เห็นถึงการนำ Theme ที่มีให้ Download ฟรีบนเว็บไซต์ มาปรับแต่งและ
แก้ไขให้เป็นแบบเราสไตล์เรา


วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แนะนำบล็อคของอาจารย์ วาทินี นิลงาม


แนะนำเว็บบล็อคของอาจารย์ วาทินี นิลงาม(คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อไปยังเว็บบล็อคของอาจารย์ วาทินี)

อาจารย์วาทินี เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์อ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปัจจุบันสอนวิชาเกี่ยวกับสารสนเทศ การบัญชี ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ประจำอยู่ที่ห้องพักอาจารย์ ตึก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

คู่มือการจัดการบริหารเว็บ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นการบ้านวันนี้

กิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นการบ้านวันนี้ ให้สืบค้นความหมายของคำว่า

1.เทคโนโลยี(Technology)
2.ออกแบบนิเทศศิลป์(Visual Communication)

เทคโนโลยี คืออะไร


จากเว็ป http://www.com5dow.com


เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น


ที่มา : http://www.com5dow.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-it/2223-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


จากเว็ป http://www.kmutt.ac.th


เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีราคาแพง มีระบบการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและประสิทธิผลสูงขึ้นรวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย อย่างไร ก็ตาม “เทคโนโลยี”เป็นคำที่มาจากภาษาลาติน และภาษากรีก คือ ภาษาลาติน Texere : การสาน (to weare) :

การสร้าง (to construct) ภาษากรีก Technologia : การกระทำอย่างมีระบบ (Systematic Treatment)

เทคโนโลยีมิได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติหรือ

ดำเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุผล พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนำเอา

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (Heinich , Molenda and Russell. 1993 : 449)

1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ

2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี

3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม


ที่มา : http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm
จากเว็ป http://www.kroobannok.com/


คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า"Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" *** พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ "วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม"

นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย ดังนี้ คือ
*** ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 16) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่าปัจจุบันมีความหมายกว้างกว่ารากศัพท์เดิม คือ หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทาง อุตสาหกรรม ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
*** สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) อธิบายว่า เทคโนโลยี คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความต้องการของมนุษย์ด้วยการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตและจำหน่ายให้ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่ และหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามหาศาล
*** ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2531 : 170) กล่าวว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการ และความชำนาญที่สามารถนำไปปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้นมีความรู้วิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วย นั้นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองคำด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้เข้าใจว่า ทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมีประสิทธิภาพสูง
*** ส่วน ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534 : 5) ได้ให้ความหมายสั้น ๆ ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการประกอบวัตถุเป็นอุตสาหกรรม หรือวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติ
จากการที่มีผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่นำเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
***** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า หมายถึง การรู้จักนำมาทำให้เป็นประโยชน์นั่นเอง (เย็นใจ เลาหวณิช. 2530 : 67)

ที่มา : http://www.kroobannok.com/50
ออกแบบนิเทศศิลป์ คืออะไร
จากเว็ป http://kailyart-1.blogspot.com/
ความหมายของนิเทศศิลป์
คำว่า นิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) มาจากคำ ในภาษาสันสกฤต จำนวนสองคำมาสมาสกัน คือ นิเทศ+ศิลป์ หากจะแปลตามศัพท์ จากพจนานุกรม ก็จะแปลได้ดังนี้
นิเทศ (นิรเทศ,นิทเทศ)น.คำแสดงคำจำแนกออก,ก.ชี้แจง,แสดง,จำแนก,นำเสนอ

ศิลป์์ (ศิลปะ) น.ฝีมือทางการช่าง ,การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ให้ประจักษ์ ดังใจนึก

เมื่อนำมารวมกันก็อาจได้ความหมายดังนี้

นิเทศศิลป์์ หมายถึง งานศิลปะเพื่อการชี้แจงแสดง การนำเสนอให้ปรากฎ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการมองเห็นเป็นสำคัญ

เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นควรพิจารณาจากรากศํพท์เดิมมาจาก ภาษาอังกฤษ คือ VisualCommunicationArt

Visual แปลว่า การมองเห็น

Communication แปลว่า การสื่อสาร มาจากคำว่า communis หรือ commones ซึ่งแปลว่า ร่วมกัน หรือเหมือนกัน

นั่นคือ การสื่อสาร มุ่งที่จะให้ความคิด ความเข้าใจของผู้อื่น ให้เหมือนกับ ความคิด ความเข้าใจของเรา หรือทำอย่างไรจึงจะ เอาความรู้สึกนึกคิด ของผู้อื่น ได้โดยให้มีความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับเราได้เพราะ ธรรมชาติมนุษย์ได้รับ ข่าวสาร อย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกันออกไป การสื่อสาร ที่ดีก็ต้องมีการวางแผน ในที่น Communication Art ก็อาจแปลได้ว่า ศิลปะ ที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน ระหว่างบุคคลในสังคมโดยผ่านการมองเห็น เป็นสำคัญ บุคคลที่รวมกันอยู่ ในสังคมย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสาร กันตลอดเวลา ทำให้ทุกวันนี้ งานนิเทศศิลป์ ได้เข้ามามีบทบาท ต่อชีวิตประจำวัน ในสังคมมากขึ้นและ หากดูขอบข่าย และโครงสร้าง ของงานนิเทศศิลป์แล้ว ก็จะเห็นชัดเจนว่า นิเทศศิลป์มีความสำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน นอกเหนือจากปัจจัยอื่นของชีวิต ที่มีอยู่เดิม


ที่มา : http://kailyart-1.blogspot.com/

จากเว็ป http://teen.mthai.com
CommDe คืออะไร ?

ชื่อเต็มๆ คือ Communication Design การออกแบบการสื่อสาร เป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียนครอบคลุมทุกประเภทเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ตั้งแต่ illustration, Visual, Sound, Installation, Photograph, Typography ด้วยความที่ในยุคนี้ มีเดียมันเปลี่ยนไปหลายรูปแบบ หลักสูตรเราเรียนไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสื่อในปัจจุบัน


CommDe เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

commde เป็น ภาคภาษาอังกฤษ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเกี่ยวกับการออกแบบการสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จึงเหมือนเรียนออกแบบสิ่งต่างๆ ที่นำไปใช้ได้จริง (ถ้าอนาคตเพื่อนๆคนไหนอยากทำงานเกียวกับด้านศิลปะหรือการออกแบบ ก็สามารถเรียนที่ ภาควิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม (ID) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะ)


CommDe ทำอะไรได้บ้าง ?

commde จะมี workshop ให้ทำในแต่ละปี ( ตัวอย่างเช่นในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ (Book Expo Thailand ) ซึ่งจะจัดแสดงโชว์ผลงานของน้องๆ ปี2 และ ปี3 ทุกปี และ การทำงานของ CommDe ส่วนใหญ่ คือ การคิดงาน สร้างสรรค์ผลงาน ให้ลูกค้า


ที่มา : http://teen.mthai.com/education/48255.html


จากเว็ป http://cheeranan.exteen.com


ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ

การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์และความงามด้วยการนำทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดส่วนประกอบของงานออกแบบมาใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ดังนั้น การสร้างสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วย การออกแบบ อาจจะออกแบบโดยการคิด หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียงคนเดียว และสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจำลองที่มีขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานที่จะสร้างได้ชัดเจน

ที่มา http://cheeranan.exteen.com/20051025/communication-design


สรุป จากการค้นหาข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ดูแล้ว ในมุมมองของผู้จัดทำบล็อกได้ความหมาย อย่างย่อๆว่าเทคโนโลยี(Technology) คือ ศาสตร์ความรู้ ที่นำมาใช้เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก หรือพัฒนาการดำรงชีพของมนุษย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ โปรแกรมบนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่พยายามสร้างมาเพื่อเข้าใจความต้องการของมนุษย์ที่สุด เป็นสร้างหนทางการทำงานที่ลัดที่สุด เข้าใจง่ายที่สุด


ออกแบบนิเทศศิลป์(Visual Communication) คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับ งานสร้างสรรค์สื่อออกมาเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ รณรงค์ โดยนำความสวยงามของศิลปะ มาประกอบเข้าไปด้วย เพื่อให้สื่อเป็นกุญแจเข้าถึงใจของผู้บริโภคสื่อโดยง่าย สร้างความสนใจได้ใน มองเห็นเพียงครั้งเดียว หรือส่งผ่านความคิดด้วยข้อความสั้น หรือ ภาพที่เข้าใจง่าย แต่มีความหมายให้คิดตามโดยสรุปแล้วความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาสรรสร้างสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ รณรงค์ โดยใช้ศาสตร์แห่งศิลปะมาสร้างความดึงดูดใจของผู้พบเห็น ผ่านการทำงานด้วยเครื่องมือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ซึ่งผลที่ได้คือ งานที่ออกมาอย่างรวดเร็วและสเถียรมากกว่างานทำด้วยมือ


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

BlackBerry Z10 สมาร์ทโฟน เริ่มวางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ 24 เมษายนนี้แบล็คเบอร์รี่ Z10 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมสุดยอดระบบปฏิบัติการแบล็คเบอร์รี่ 10 – ปรากฏการณ์ใหม่แห่งดีไซน์และนวัตกรรมของแบล็คเบอร์รี่แพลตฟอร์ม จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ที่แบล็คเบอร์รี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เซ็นเตอร์ (BlackBerry Experience Center) ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ รวมทั้งผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายเอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ และพันธมิตรร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูที่ http://th.blackberry.com/  

พบกิจกรรมพิเศษฉลองการวางจำหน่ายวันแรก ที่  Z10 Activation Zone ชั้น 1 สยามพารากอน
เพื่อฉลองการวางจำหน่ายวันแรกของแบล็คเบอร์รี่ Z10 สมาร์ทโฟน แบล็คเบอร์รี่ จับมือพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายเอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายเจย์มาร์ท ทีจีโฟน และพีเอ็มเทเลคอม ขอเชิญชวนผู้บริโภคแวะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แบล็คเบอร์รี่ Z10 ได้ที่บริเวณ Z10 Activation Zone ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน วันพุธที่ 24 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.15 น. ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย รวมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมส์ลุ้นรับของรางวัลอีกจำนวนมาก

สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบล็คเบอร์รี่ Z10 สมาร์ทโฟนภายในงาน รับฟรี แฟลชไดรฟ์ Z10 และที่ชาร์จแบตสำรอง Power Bank นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าแบล็คเบอร์รี่หลากหลายรุ่น ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแบบสุดคุ้มจากทางแบล็คเบอร์รี่ และพันธมิตรที่มาร่วมออกงาน

พร้อมกันนี้ แบล็คเบอร์รี่ จับมือ เกมส์ลอฟท์ (Gameloft) ผู้นำด้านดิจิตอลและโซเชี่ยลเกมส์ แจกฟรีเกมส์บนมือถือ N.O.V.A. 3 และ Asphalt 7: Heat มูลค่าสูงสุดกว่า 350 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบล็คเบอร์รี่ Z10 ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง BlackBerry® World™ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน จนถึง 30 พฤษภาคม 2556

*โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่มีอยู่เท่านั้น

อ้างอิงจาก

http://www.overclockzone.com/news/3791-BlackBerry%20Z10%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2024%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html

Razer ประกาศ Edge Tablet จะทำงานร่วมกับ Steam อย่างไร้ที่ติ

 

Razer หนึ่งในบริษัทผลิตอุปกรณ์เล่นเกมส์ที่เคยออกมาเปิดตัว Razer Edge Gaming Tablet เผยว่าตัวแทบเล็ตที่กำลังจะวางจำหน่ายนี้จะมาพร้อมกับ Steam ในตัว พร้อมสำหรับการเล่นเกมส์ 

 สำหรับ Razer Edge นี้จะมาพร้อมกับซอฟท์แวร์ Steam จากค่าย Valve หนึ่งในผู้พัฒนาระบบ Steam ที่เป็นทั้ง Engine เกมส์ และร้านค้าเกมส์ออนไลน์อีกด้วย โดยตัว Edge นี้กะจะตีตลาดทั้งกลุ่มพกพา และผู้เล่นเกมส์ที่บ้าน โดยสามารถใช้งานร่วมกับ Steam Big Picture ได้เป็นอย่างดี 

สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Razer เองก็บอกว่าเป้าหมายของ Razer คือการเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมส์ให้พัฒนาไปข้างหน้าทั้งโลก โดยการให้ Steam เป็น Pre-loaded จะทำให้ผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างแน่นอน และผู้ใช้งานก็สามารถเข้าถึงเกมส์ได้อีกเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

อ้างอิงจาก